Algemene Voorwaarden

Laatste update: 31 oktober 2012

 

Definities

"Accounthouder" betekent een ondernemer of onderneming met een inqonto account (in het algemeen zal dit je bedrijf zijn, of als je een accountant bent, het bedrijf dat je adviseert);

"inqonto account" betekent een abonnement op de Dienstverlening;

"Website" betekent de website van inqonto welke toegankelijk is via Internet

"Dienstverlening" of “Applicatie” betekent onze inqonto software welke toegankelijk en te gebruiken is via onze met wachtwoord beveiligde websites;

"wij" "onze" en "ons" verwijst naar inqonto, een handelsnaam van matics, een onderneming geregistreerd bij de KVK in Nederland onder nummer 54333954, gevestigd in Enschede, Nederland;

"jij" "je" en "jou" betekent de gebruiker, de persoon die toegang heeft en gebruik maakt van deze website en/of de Dienstverlening; en

"jouw Data" betekent alle data door jou ingevoerd of ge-upload bij gebruikmaking van de Dienstverlening.

Aanmelden en toegang tot een inqonto account

Hoe aan te melden: Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Dienstverlening, moet eerst een inqonto account worden gemaakt door de gegevens in te voeren op de “Aanmelden” pagina.

Totstandkoming van een overeenkomst: Als we een aanmelding voor een inqonto account accepteren en dit per email is bevestigd komt een overeenkomst tot stand tussen de Accounthouder en ons. Bij aanmelding voor een account dien je dus zeker te maken dat je geautoriseerd bent deze overeenkomst aan te gaan voor en namens de Accounthouder. De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands en de bepalingen van deze voorwaarden zijn leidend voor onze overeenkomst met de Accounthouder en jou.

Fouten in de door jou geleverde informatie; Als je een vergissing hebt gemaakt in de informatie die je ons hebt gegeven bij het aanmelden voor een inqonto account, dan kunnen deze worden gecorrigeerd door in te loggen in je account en via de "bewerken" functie op de "Instellingen" pagina de gegevens aan te passen.

Weigering van een aanmelding: We behouden het recht voor, naar eigen inzicht, aanmeldingen voor een inqonto account niet te accepteren. Dit kan zijn als gevolg van technische beperkingen, omdat jij of je onderneming door ons zijn uitgesloten om gebruik te maken van de Dienstverlening of om een andere reden. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor afgewezen aanmeldingen.

Hoe toegang te krijgen tot het account: Je kunt geen toegang krijgen en gebruik maken van de Dienstverlening zonder gebruikersnaam en wachtwoord voor een inqonto account. Er zijn twee manieren waarop je deze kunt verkrijgen:
Bij aanmelding voor een inqonto account ontvangt de eerste gebruiker (volgens de geleverde informatie bij aanmelding) een gebruikersnaam en wachtwoord.
Extra gebruikers kunnen een eigen gebruikersnaam en wachtwoord verkrijgen via de eerste gebruiker wanneer deze extra gebruikers aanmaakt binnen de applicatie onder het menu “Gebruiker”. (Sommige abonnementen kunnen beperkingen hebben voor het aantal extra gebruikers dat kan worden toegevoegd – zie de pakketdetails op de Website).

Jouw rechten

Jouw rechten: Als de onderneming die je vertegenwoordigt (of welke je adviseert) een Accounthouder is en je bent geautoriseerd onze Dienstverlening te gebruiken, heb je recht op een niet –overdraagbare, niet-exclusieve licentie om de Dienstverlening te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

Voorwaarden: De hiervoor genoemde licentie is strikt onderhevig aan het nakomen van deze Algemene Voorwaarden door jou en alle andere gebruikers welke namens de Accounthouder toegang hebben tot het inqonto account.

Jouw verplichtingen

Je dient:
Alleen toegang tot het inqonto account te nemen met gebruikmaking van de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee je bent geautoriseerd namens de Accounthouder; en
alleen de Dienstverlening te gebruiken namens de Accounthouder in overeenstemming met de doelstellingen van de Dienstverlening, het beheren en voeren van de administratie, in relatie tot legale activiteiten van de Accounthouder.

Je mag niet:
iets doen waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat hierdoor de Dienstverlening, Applicatie of de Website wordt beschadigd, onbruikbaar gemaakt, overbelast, of waardoor wezenlijk afbreuk wordt gedaan dan wel een negatieve invloed heeft op het gebruik van de Dienstverlening door derden;
onze intellectuele rechten op de Dienstverlening, Applicatie of Website ter discussie stellen of te negeren;

Veiligheid: De Accounthouder is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en bewaken van de inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) die nodig zijn om toegang te krijgen tot het account: bewaar de inloggegevens daarom op een veilige plaats en geef deze niet af aan anderen.

Betalen voor de Dienstverlening

Abonnement: Het abonnement voor gebruik van de Dienstverlening is per maand vooraf verschuldigd. De tarieven zijn vermeld op de website en deze kunnen gewijzigd worden. Tarieven zijn vermeld in Euro en zijn exclusief verschuldigde BTW. Wanneer je het pakket wijzigt wordt het nieuwe tarief bij de eerstvolgende maand verrekend.

Gratis proefperiode en beta proefperiodes: Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van onze Dienstverlening tijdens de gratis proefperiode of tijdens een beta proefperiode. De Accounthouder kan echter maar één keer gebruik maken van een gratis proefperiode. Als blijkt dat vaker van de gratis proefperiode gebruik is gemaakt is de Accounthouder betaling verschuldigd over het gebruik van de Dienstverlening na de eerste proefperiode.

Automatische verlenging: Wanneer de gratis proefperiode of beta proefperiode is geëindigd, wordt het abonnement van de Accounthouder automatisch verlengd en worden ieder maand kosten voor gebruik in rekening gebracht op basis van de door de Accounthouder opgegeven rekeningnummer, totdat het account wordt opgezegd.

Niet betaling: Wanneer de betaling van het abonnementsgeld inclusief eventuele BTW niet op tijd is betaald zijn wij niet verplicht de Dienstverlening beschikbaar te stellen. De Accounthouder dient er voor te zorgen dat wij beschikken over complete en juiste factuur en contactgegevens gedurende de gehele abonnementsperiode, inclusief de volledige naam van de Accounthouder, het adres van de onderneming, en contact emailadres voor facturatie. Wanneer betaling te laat worden ontvangen behouden wij het recht toegang tot de Dienstverlening te schorsen totdat de verschuldigde betalingen zijn verricht of, indien betaling achterwege blijft, het account te sluiten en wordt iedere aansprakelijkheid van ons voor de gevolgen hiervan voor de Accounthouder of derden uitgesloten.

Abonnement voor meerdere accounts: Als je gebruik wilt maken van de Dienstverlening voor meer dan één onderneming, dien je je voor meerdere accounts aan te melden en het abonnement voor iedere account te voldoen.

Aanvullende dienstverlening voor het versturen van facturen per gewone post zijn niet begrepen in de abonnementstarieven en worden apart in rekening gebracht. De beschikbaarheid van deze aanvullende dienstverlening geldt niet voor alle pakketten, raadpleeg de website voor meer informatie en de actuele tarieven. Tarieven kunnen worden gewijzigd. Om gebruik te maken van de postservice kun je de ‘postservice’ button selecteren op de Factuur pagina. De postservice is alleen beschikbaar nafat de gratis proefperiod is geëindigd en de eerste abonnementsbetaling is ontvangen.

Wie is eigenaar

Rechten met betrekking tot jouw data: De Accounthouder is geheel en alleen verantwoordelijk voor de juistheid en betrouwbaarheid van zijn data. De Accounthouder behoudt alle rechten op copyright, handelsmerken, database en alle andere intellectuele rechten opgenomen in zijn Data (bijvoorbeeld m.b.t. het eigen logo). Intellectuele eigendomsrechten in jouw Data zullen niet overgaan naar ons. We behouden het recht voor om jouw Data beschikbaar te stellen aan bij wet bevoegde instanties indien de wet dit ons gebiedt voor bijvoorbeeld fraude onderzoek of andere illegale activiteiten. Voor het overige zullen jouw data niet worden gebruikt of beschikbaar worden gesteld anders dan om jouw onze Dienstverlening te kunnen bieden.

Rechten met betrekking tot onze software en website: Alle rechten op copyright, database, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten in onze Dienstverlening, Applicatie of Website, zijn eigendom van ons en gaan op geen enkele wijze over op jou of op de Accounthouder.

Opzeggen van een inqonto account

Opzegging door jou: Je kunt het inqonto account van de Accounthouder op ieder moment opzeggen via het menu Account en daar ‘Account opzeggen’ te selecteren. Na opzegging zullen geen nieuwe abonnementskosten meer in rekening worden gebracht. Vooruitbetaalde abonnementsgelden worden verrekend voor de niet gebruikte maanden.

Schorsing en opzegging door ons: Als je (of iedere andere gebruiker van de Accounthouders inqonto account) je niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden, of als betaling van het abonnement niet op tijd heeft plaatsgevonden, hebben wij het recht om je toegang tot de Dienstverlening te schorsen of het account op te zeggen. Als we toegang ontzeggen omdat jij je niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden, zal er geen terugbetaling plaatsvinden van ontvangen abonnementsgelden. Je blijft aansprakelijk voor nog openstaande betalingen. We behouden het recht voor om ieder inqonto account op te zeggen (ook tijdens de gratis proefperiode of beta proefperiode) ongeacht om welke reden met inachtneming van één maand opzegtermijn.

Disclaimer

BELANGRIJK: In het navolgende wordt onze aansprakelijk beperkt voor enig nadeel dat ontstaat in relatie tot het gebruik van onze Dienstverlening. Het bepaalt ook dat de Accounthouder aansprakelijk is voor compensatie aan ons voor het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden en de daardoor ontstane schade aan ons of derden.

Geen garanties: We geven geen garantie dat de Dienstverlening geschikt is voor jouw beoogde gebruik, noch garanderen wij dat de Dienstverlening foutloos, tijdig, betrouwbaar, volledig veilig, virus-vrij of beschikbaar is, vooral omdat wij afhankelijk zijn van de betrouwbaarheid van het Internet en jouw gebruik van je eigen computer om de Dienstverlening te gebruiken. We doen onze best om storingen tot een minimum te beperken, maar we kunnen de Dienstverlening tijdelijk onderbreken om onderhoud te plegen of ongeautoriseerd gebruik te onderzoeken. De Dienstverlening is geen vervanging voor een professionele accountant en de gepresenteerde informatie betreft geen advies van een accountant.

Uitsluiting van onze aansprakelijkheid: Je gebruikt de Dienstverlening volledig voor eigen risico. We sluiten iedere aansprakelijkheid en veranwtoordelijkheid uit voor enige omvang of soort verlies of schade ontstaan in relatie tot onze Dienstverlening ook al zijn wij op de hoogte gesteld van de mogelijkheid tot schade.

Beperking van onze aansprakelijkheid: Voor zover er aansprakelijkheid voor verlies of schade bestaat in relatie tot onze Dienstverlening, zal deze aansprakelijkheid zich beperken tot maximaal de omvang van het abonnementsgeld van de Accounthouder in de voorgaande maand.

Jouw aansprakelijkheid: Als je gebruik maakt van de Dienstverlening met gebruikmaking van een wachtwoord om toegang te krijgen tot de Accounthouders inqonto account, dan is de Accounthouder aansprakelijk voor alle kosten en uitgaven die wij moeten doen als gevolg van het niet voldoen aan deze Algemene Voorwaarden door jou. Indien de Accounthouder niet aansprakelijk gesteld kan worden zul je persoonlijk aansprakelijk zijn voor alle kosten en uitgaven die wij moeten doen als gevolg van het niet voldoen aan deze Algemene Voorwaarden door jou.

Algemene juridische zaken

Volledige overeenkomst: Deze Algemene Voorwaarden en onze Privacy Policy beschrijven de volledige overeenkomst tussen jou, de Accounthouder en ons voor de Dienstverlening, en vervangen alle eventuele voorgaande overeenkomsten. De indeling en titels in de Algemene Voorwaarden zijn om de leesbaarheid te vergemakkelijken en hebben geen betekenis voor de opzet of interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen in de overeenkomst: We behouden het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en daarbij nieuwe of gewijzigde voorwaarden stellen aan jouw gebruik van de Dienstverlening. Nieuwe of gewijzigde voorwaarden worden kenbaar gemaakt via de Website en gaan in op de eerstvolgende maand. Voortzetting van het gebruik van de Dienstverlening door jou betekent dat de Accounthouder akkoord gaat met alle gewijzigde voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd anders dan met onze schriftelijke toestemming.

Overgang van rechten en plichten: We zijn gerechtigd onze rechten en/of plichten volgens deze Algemene Voorwaarden over te laten gaan naar een andere partij. De Accounthouder of jij mogen de rechten en/of plichten volgens deze Algemene Voorwaarden niet over laten gaan naar een andere partij zonder onze schriftelijke toestemming.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid: Als jij of wij enige inbreuk op deze Algemene Voorwaarden negeren betekent dit niet dat verdere verplichtingen volgens deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden afgedwongen. Overeenkomstig kan, indien een deel van deze Algemene Voorwaarden onrechtmatig of niet afdwingbaar blijkt, hiervoor een voorziening worden getroffen welke, voor zover mogelijk, hetzelfde doel beoogt als het oorspronkelijke deel, en blijft het overige deel geldig en afdwingbaar.

Geschillen: Deze Algemene Voorwaarden vallen onder het Nederlands recht. Als een partij een geschil aanhangig wil maken in relatie tot de Dienstverlening, dat dient hij dit te doen in Nederland. Je bent verantwoordelijk voor naleving van de van toepassing zijnde wetten van het land van waar je gebruik maakt van of toegang hebt tot de Dienstverlening.